question

این پرسشنامه جهت ارزیابی یک سیستم توصیه گر برای فیلم های ایرانی طراحی شده است.

لطفا فیلم هایی که از نظر شما به فیلم مشخص شده شبیه تر هستند را انتخاب کنید. ممنونم :)