بلاگ عامل‌های هوشمند دانا

ارائه‌ی مقاله‌های علمی پیرامون حوزه‌های تخصصی یادگیری ماشین و هوش مصنوعی

بلاگ عامل‌های هوشمند دانا

ارائه‌ی مقاله‌های علمی پیرامون حوزه‌های تخصصی یادگیری ماشین و هوش مصنوعی


دسته بندی بلاگ

اخبار

پردازش دانش

پردازش زبان‌های طبیعی

تحلیل احساسات

جمع‌آوری اطلاعات

سیستم‌های توصیه‌گر

گراف دانش

هوش تجاری

یادگیری ماشین