امروزه، سازمان‌ها به‌طور پیوسته در حال جمع‌آوری و ذخیره‌سازی اطلاعات، اسناد و دانش سازمانی خود می‌باشند. تحلیل داده‌های سازمان، آگاهی نسبت به نیازمندی ها، استخراج شاخص‌های مؤثر بر عملکرد سازمان و همچنینپایش داده‌های سازمان به‌عنوان شیوه‌ای برای مدیریت و تحلیل داده‌های کیفی، نقشی اساسی را در پیشبرد سازمان ایفا می‌نماید. پروژه حاضر، به‌منظور تحلیل نیازمندی‌های حوزه بهره بردار (برگزاری جلسات با مدیران و کارشناسان هر حوزه)، استخراج شاخص‌های کلیدی هر حوزه، پایش، تجزیه‌وتحلیل و همچنین بصری‌سازی پایگاه‌های دانش آستان قدس رضوی تعریف گردیده است.

هدف از اجرای این طرح به شرح زیر می‌باشد:

  • ارتباط با حوزه بهره بردار
  • برگزاری جلسات شناخت
  • استخراج نیازمندی ها
  • کشف شاخص‌های مؤثر در پیشبرد اهداف سازمان
  • فرآیند استخراج داده‌ها
  • پاک‌سازی داده‌ها
  • تجزیه‌وتحلیل اطلاعات
  • ترکیب منابع داده‌ای مختلف
  • انجام تحلیل‌های آماری بر روی داده‌های پیش پردازش شده
  • و نهایتاً ایجاد گزارش‌های بصری در قالب نرم‌افزار Power BI