منظور از تحلیل احساسات، درک و تشخیص هوشمند جهت‌گیری نظرات متنی می‌باشد. برای مثال یک الگوریتم تحلیل احساسات می بایست تشخیص دهد که جمله ی «تحریم‌های آمریکا ظالمانه است» جمله‌ای با احساس منفی و جمله‌ی «مردم ایران در تمامی این سال‌ها به‌خوبی روحیه استکبارستیز خویش را حفظ نموده‌اند» دارای جهت-گیری و رویکردی مثبت است.

در این سرویس، در نظر داریم تا اطلاعات بازیابی شده از پایگاه‌داده نظرات مردمی آستان قدس رضوی را از نظر احساسی تحلیل نماییم و درصد مثبت و یا منفی بودن نظرات مردم را در مورد یک موضوعات مختلف، پایش نماییم. خروجی این سرویس می تواند نمودارهای به شکل زیر باشد:

خروجی‌ یک سرویس تحلیل احساسات سه کلاسه